Διδασκόμενα Μαθήματα Λυκείου

Πρώτη Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λογοτεχνία

Δευτέρα Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λογοτεχνία

Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

Τρίτη Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Ιστορία
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών

Προσανατολισμού
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Λατινικά
Λογοτεχνία

Διδασκόμενα Μαθήματα Γυμνασίου

Πρώτη Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Δευτέρα Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Τρίτη Γυμνασίου

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Ιστορία
Λογοτεχνία

Online Βοηθητικό Εκπαιδευτικό Υλικό

Γ' Λυκείου

Λατινικά - Γραμματική

Αντωνυμίες

Ελλειπτικά ρήματα

Επίθετα

Η ενεργητική περιγραστική συζυγία

Η παθητική περιγραστική συζυγία

Οι 4 συζυγίες των ρημάτων στη λατινική

Ουσιαστικά

Τα ανώμαλα ρήματα

Τα αποθετικά ρήματα

Τα ημιαποθετικά ρήματα

Το βοηθητικό ρήμα sum


Λατινικά - Συντακτικό

Η Αλληλοπάθεια

Αλλαγή της σύνταξης της πρότασης σε απαρεμφατική με εξάρτηση από το παθητικό ρήμα

Αναδιατύπωση της πρότασης με αλλαγή στο χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης

Αντικατάσταση επιθετικού προσδιορισμού από δευτερεύουσα επιθετική αναφορική προσδιοριστική πρόταση

Αντικατάσταση τελικού απαρέμφατου από τελική πρόταση

Αντικατάσταση της απόλυτης αφαιρετικής μετοχής από τον ιστορικό

Αντικατάσταση της παρένθεσης από δευτερεύουσα επιθετική αναφορική προσδιοριστική πρόταση

Αντικατάσταση του ενεργητικού απαρέμφατου από παθητικό

Αντικατάσταση του σουπίνο με ισοδύναμο γερούνδιο

Αυτοπάθεια

Η αλοκουθία των χρόνων

Η απαγόρευση

Η εκφορά της διαταγής με απαρέμφατο

Η εκφορά της εναντίωσης

Η εκφορά της κατηγορηματικής μετοχής

Η εκφορά του αιτίου

Η μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική

Η προσταγή

Η σύνταξη του Domus

Η σύνταξη του POST

Κανόντες μετατροπής της μετοχής συνημ σε δευτερεύουσα πρόταση

Μετατροπή της Δευτερεύουσας πρότασης σε μετοχή

Μετατροπή της κύριας πρότασης σε βουλητική

Ο Β όρος σύγκρισης

Ο σκοπός

Οι δευτερεύουσες προτάσεις

Οι εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι

Πλάγιος λόγος

Το γερούνδιο

Το κατηγορούμενο

Υποθετικοί λόγοι


Διαγωνίσματα Λατινικών

Διαγώνισμα 1

Διαγώνισμα 2

Διαγώνισμα 3

Διαγώνισμα 4

Διαγώνισμα 5

Διαγώνισμα 6

Διαγώνισμα 7

Διαγώνισμα 8

Διαγώνισμα 9

Διαγώνισμα 10

Διαγώνισμα 11

Διαγώνισμα 12

Διαγώνισμα 13

Διαγώνισμα 14

Διαγώνισμα 15

Διαγώνισμα 16

Διαγώνισμα 17


Θεωρία Αρχαίων (Γραμματική και Συντακτικό)

1ο Συντακτικό φαινόμενο παράθεση

2ο Συντακτικό φαινόμενο Έλξη Αναφορικού

Απρόσωπα Ρήματα

Δευτερεύουσες προτάσεις

Εξαρτημένοι υποθετικοί λόγοι

Η Γ΄ κλίση ουσιαστικών

Η γενική

Μετατροπή Δ Π σε μετοχή

Οι κυριότεροι εμπρόσθετοι προσδιορισμοί

Οι Υποθετικοί Λόγοι

Συνηρημένα ρήματα

Σχηματισμός των παθητικών χρόνων των φωνηεντόληκτων και αφωνόληκτων ρημάτων

Τα κυριότερα ανώμαλα ρήματα της αρχαίας ελληνικής Α και Β

Τα παραθετικά των επιθέτων

Το πριν

Υγρόληκτα ενρινόληκτα

Χειλικόληκτα ουρανικόληκτα οδοντικόληκτα

Β΄ Λυκείου

Α΄ Λυκείου

Αρχαία Α Λυκείου

Θουκιδίδης

Ξενοφών

Β΄ Γυμνασίου